• Kożuchów dzieciom 3

    •  

      

      

     Projekt "Kożuchów dzieciom 3, wszystkie dzieci nasze są"  realizowany w ramach

     Regionalnego Programu Operacyjnego  -  Lubuskie 2020  w roku szkolnym 2016/2017

      

     Oś priorytetowa 8: Nowoczesna edukacja

     Działanie 8.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej.

     Podziałanie 8.1.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT.

      

     Głównym celem projektu jest: Wzrost dostępności i jakości edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Kożuchów poprzez zwiększenie ilości miejsc wychowania przedszkolnego (w tym dostępności do potrzeb dzieci niepełnosprawnych) oraz podniesienie kompetencji dzieci i nauczycieli w okresie od VIII 2016 do VIII 2017

     Projekt umożliwi:

     1) Zwiększenie ilości miejsc wychowania  przedszkolnego o 25, doposażenie nowopowstałej grupy w niezbędne wyposażenie, sprzęt i pomoce edukacyjne.

     2) Dostosowanie do potrzeb dzieci niepełnosprawnych 2 istniejących miejsc poprzez: uruchomienie oddziału integracyjnego, budowę podjazdu i miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością ruchową, wyposażenie  w sprzęt i pomoce potrzebne do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych; modyfikację przestrzeni wokół przedszkola poprzez budowę ścieżki sensorycznej i doposażenie placu zabaw.

     3) Objęcie zajęciami specjalistycznymi umożliwiającymi wyrównanie deficytów - 2dzieci niepełnosprawnych; zwiększenie oferty o nowe zajęcia: integrację sensoryczną, wczesne wspomaganie, dogoterapię, zajęcia terapeutyczne z element: arteterapii, terapii ręki i psychomotoryczne.

     4) Objęcie zajęciami wyrównującymi szanse edukacyjne – 108 dzieci ze stwierdzonymi różnymi deficytami: niskim poziomem rozwoju ogólnego w tym sprawnościowego oraz motoryki małej, nadpobudliwości,

     niskich umiejętności psychospołecznych i poziomu rozwoju mowy.

     5) Objęcie 14 nauczycieli wsparciem w zakresie podniesienia swoich kwalifikacji bądź kompetencji zawodowych.

     Całkowita wartość projektu wynosi:  560.040,00zł,

     w tym dofinansowanie ze środków unijnych 476.003,00zł

liczba odwiedzin: 1992