• Programy własne

    • Bloki edukacyjne i programy własne to autorskie opracowania naszych nauczycielek. Ich głównym celem jest wzbogacenie oferty przedszkola o ciekawe działania edukacyjno-wychowawcze dla dzieci, częściowo wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego.

     Udział w zajęciach jest bezpłatny :)

      

     Program "Dziecko w świecie wartości"     

     Celem programu jest wprowadzanie wychowanków w świat wartości uniwersalnych będących podstawą otwartej i twórczej działalności zmierzającej do rozumienia i nazywania własnych potrzeb i innych, poznania określonych norm i przyjęcia kryterium własnego postępowania przy współpracy z rodzicami. Priorytetowe dla naszego przedszkola wartości to: szacunek, uczciwość, odpowiedzialność.

         Blok edukacyjny "Mały naukowiec"

     Celem programu jest rozwijanie u dzieci zainteresowania otaczającym nas światem; podczas zajęć o charakterze przyrodniczym i naukowym przybliżamy przedszkolakom ciekawy świat nauki w praktyczny sposób: eksperymentujemy, doświadczamy i przyglądamy się przyrodzie. Szukamy przy tym odpowiedzi na  "kłopotliwe" pytania, takie jak: skąd się bierze tęcza po deszczu, co to znaczy rosnąć jak na drożdżach, dlaczego nie można wymieszać oleju z wodą. Podejmujemy próby wyjaśnienia zasady działania wulkanu, odkrywamy sposoby oczyszczania wody, poznajemy możliwości wykorzystania surowców wtórnych itp.

     Blok edukacyjny "Młody Ekolog"  

     Celem programu jest wprowadzenie dzieci w świat najbliższego nam środowiska przyrodniczego, edukacja z zakresu ochrony i kształtowania środowiska człowieka - zaznajamianie ich z zagrożeniami ekologicznymi. Umożliwiamy dzieciom uczenie się poprzez przeżywanie, bowiem tylko bezpośrednie zetknięcie dziecka z przyrodą wywołuje u niego chęć aktywnego działania w niej, a także budzi uczucia opiekuńczości i przyjaźni wobec świata roślin i zwierząt.

        Blok edukacyjny "Zabawy teatralne"

     Celem programu jest aktywizowanie dzieci, inspirowanie do działań twórczych oraz wyzwalanie dziecięcej wyobraźni, a także kształtowanie umiejętności  językowych i kulturalno – literackich.  Zabawy teatralne  wzbogacają także aktywność dzieci, która przybiera coraz to nowsze formy, przechodząc stopniowo w świadomą twórczość. Dodatkowo zajęcia teatralne odgrywają dużą rolę w rozwijaniu zdolności myślenia i mowy, a także twórczej wyobraźni i fantazji, uczą dzieci samokontroli i współdziałania. Pozwalają im pogłębić swoje doświadczenia, dostrzec własne umiejętności i możliwości.

     Blok edukacyjny "Zdrowy Przedszkolak"   

     Celem programu jest promowanie zachowań prozdrowotnych: kształtowanie i utrwalanie podstawowych zasad higieny osobistej, różnych sposobów dbania o własne zdrowie, zdrowy styl odżywiania, racjonalne korzystanie z  komputera,

       Blok edukacyjny  "Śpiewam tańczę i maluję"

     Celem programu jest rozwijanie zainteresowań artystycznych oraz umożliwianie dziecku ekspresji spostrzeżeń, przeżyć, uczuć w różnych formach działalności z zastosowaniem werbalnych i niewerbalnych środków wyrazu poprzez integracje treści plastycznych, muzycznych i tanecznych.

      

     Blok edukacyjny  "Bezpieczny Przedszkolak"  

     Celem programu jest kształtowanie prawidłowych postaw i nawyków w zakresie bezpieczeństwa dziecka w wieku przedszkolnym, w tym: poznawanie zasad warunkujących bezpieczeństwo własne i innych, wdrażanie do przestrzegania przepisów ruchu drogowego, przestrzeganie zakazu zabaw w pobliżu tras komunikacyjnych, zbiorników wodnych, itp.. Zdawanie sobie sprawy z niebezpieczeństw wynikających z zabaw zapałkami oraz manipulowania sprzętem gospodarstwa domowego - kuchenka gazowa, żelazko, mikser, itp., przestrzeganie zakazu prowokowania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu innych - podstawianie nogi, spychanie z urządzeń, sypanie piaskiem, gryzienie, itp., rozumienie zakazu spożywania nieznanych owoców, roślin, grzybów czy pokarmów (np. słodyczy) nieznanego pochodzenia (np. znalezionych).

      

      

liczba odwiedzin: 3626