• Wartości życia

     Międzynarodowy program edukacyjny wspierany jest przez UNICEF. Jego głównym założeniem jest pomoc dzieciom w uświadamianiu istnienia podstawowych wartości tj.: pokój, szacunek, miłość, tolerancja, szczęście, odpowiedzialność, współdziałanie, pokora, uczciwość, prostota, wolność i jedność i ich praktycznego zastosowania w relacjach z samym sobą, innymi ludźmi, społeczeństwem i całym światem

     Każdy wychowanek powinien być traktowany indywidualnie. Należy szukać w nim tego, co dobre, choć czasami ukryte, oraz dążyć do wzmacniania poczucia jego wartości. Uświadamiamy dzieciom, że są równoprawnymi członkami społeczności przedszkolnej, uczmy okazywania szacunku innym, spokojnego współdziałania, tolerancji, odpowiedzialności, prostoty. Szanując indywidualność każdego wychowanka, dążymy do budowania więzi społecznych, do jedności.

     „W jedności siła”  to część programu "Wartości życia",  dla dzieci pięcio- i sześcioletnich; założono realizację następujących celów ogólnych:

     • nabycie wiedzy o jedności i doświadczanie jej w grupie;
     • doskonalenie umiejętności werbalizacji swoich przemyśleń i przeżyć dotyczących wartości, jaką jest jedność;
     • kształtowanie umiejętności wyrażania wartości jedność poprzez aktywność werbalną, muzyczną, plastyczn
liczba odwiedzin: 1166