• Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

     Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne prowadzi w naszym Przedszkolu p. Barbara Walas posiadająca ukończone studia podyplomowe na z Terapii pedagogicznej i logopedii na Uniwersytecie Zielonogórskim 

     To jeden z rodzajów zajęć specjalistycznych. Zajęcia te przeznaczone są dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce. Są one ukierunkowane na usprawnienie funkcji zaburzonych (korekcja) oraz na wspomaganie funkcji dobrze się rozwijających (kompensacja), które mogą być wsparciem dla funkcji zaburzonych lub w razie potrzeby je zastąpić. 

     Cele ogólne:

     • stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych

     • wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach

     • eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji.

      

     Cele szczegółowe:

     •  wspomaganie rozwoju sprawności manualnej i graficznej
     • usprawnianie percepcji wzrokowej i słuchowej
     • rozwijanie umiejętności czytania
     • usprawnianie orientacji w schemacie własnego ciała i przestrzeni
     • ćwiczenia koncentracji uwagi
     • wspomaganie rozwoju ruchowego
     • motywowanie do systematycznej pracy i ćwiczeń
     • rozbudzanie wiary we własne siły i możliwości
     • podnoszenie samooceny
liczba odwiedzin: 1503