•            

       

      

                             Projekt "Kożuchów dzieciom 6 - dzieci przyszłości" 

     realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  -  Lubuskie 2020 

                                                  //od maja 2022 do kwietnia  2023//                                             

     Oś priorytetowa 8: Nowoczesna edukacja

     Działanie 8.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej.              

     Podziałanie 8.1.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT.

     Cel główny projektu: Wzrost jakości edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Kożuchów - Przedszkola Miejskiego Nr 1 poprzez: rozwijanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych dzieci oraz podniesienie komp nauczycieli w okresie V/2022-IV/2023
      

     Proj przyczyni się do:
     1/ podniesienia poziomu kompet. kluczowych i umiejętn. uniwersalnych u 143 dz, w tym 5 dz niepełnosprawnych, umożliwiając im dobry start w szkole, sukcesy w kol etapach nauki a potem w pracy zawodowej
     2/ podniesienia kompetencji zawodowych u 13 N, w tym nabycie przez nich wiedzy i umiejętności w zakresie prowadz. pełnych eksperymentów i doświad. zabaw ze świata matematyki i przyrody, wykorzystania TIK, rozw. kreatywności, innowacyjności i przedsiębiorczości
     3/ doposażenia bazy przedszkola w sprzęt i pomoce, które umożliwią wprowadzenie nowatorskich rozwiązań programowo-metodycznych, form i metod pracy, uatrakcyjnią zajęcia i zmotywują dzieci do efektywniejszej pracy np. programy multimedialne, pomoce do nauki matematyki i przyrody, rozwoju kreatywności i innowacyjności (Multi Box aktywna ściana/tablica, kuchnia błotna, kulodrom)


     Proj obejmie 100% dzieci i nauczycieli z Przedszkola Miejskiego Nr 1,   jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy dzieci , nauczycieli i przedszkola.

     Całkowita wartość projektu wynosi:  322 823,13 zł 

     w tym dofinansowanie ze środków unijnych: 274 399,66 zł

      

liczba odwiedzin: 896