•  

     Projekt "Kożuchów dzieciom 4, wszystkie dzieci nasze są" 

     realizowany w ramach

     Regionalnego Programu Operacyjnego  -  Lubuskie 2020  w roku szkolnym 2018/2019

                                                                                                                           

     Oś priorytetowa 8: Nowoczesna edukacja

     Działanie 8.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej.

     Podziałanie 8.1.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT.

     Glównym cel projektu jest -  wzrost dostępności i jakości edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Kożuchów - Przedszkola Miejskiego Nr 1 poprzez  dostosowanie miejsc do potrzeb  dzieci niepełnosprawnych, zwiększenie ilości zajęć wyrównujących deficyty i szanse edukacyjne oraz podniesienie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli  w okresie VIII/2018-VII/2019.

     Projekt umożliwi:

            1) Dostosowanie istniejących miejsc do potrzeb dz. niepełnosprawnych poprzez: wymianę powierzchni podłogi  na antypoślizgową i budowę parku sensorycznego w ogrodzie przedsz.,

     2) Objęcie zajęciami specjalist. umożliwiającymi wyrównanie deficytów - 2 dz. niepełnosp., zwiększenie oferty o nowe zaj.: wczesne wspomaganie, logorytmikę, terapię prof. Tomatisa, dogoterapię;

     3) Objęcie zajęciami wyrównującymi szanse edukacyjne 80 dz. ze stwierdzonymi różnymi deficytami: niski poziom rozwoju ogólnego, w tym sprawnościowego, niski poziom koordynacji uwagi i pamięci, wsparcie rozwoju mowy połączone z ruchem, niskie umiejętności psychospołeczne, niska samoocena

      4) Objęcie 13 n-li  wsparciem w zakresie podniesienia swoich kwalifikacji bądź kompetencji zawodowych

     Projekt obejmie 82 dzieci i 100% nauczycieli Przedszkola Miejskiego Nr 1

     Całkowita wartość projektu wynosi:  390 396,25zł

     w tym dofinansowanie ze środków unijnych 331 836,81zł

liczba odwiedzin: 4434